ČMV pozadí

O NÁS

Jsme neziskovou organizací, která byla založena s cílem právě podpořit rozvoj regionů, seskupení lidí a využití jejich potenciálů směrem k udržitelné změně. Naše činnost začala v nešťastný čas za pandemie a opatření proti Covid19, čili jsme mohli realizovat omezený počet aktivit. Převážně se jednalo o navazování spolupráce s místními aktéry, kteří se v Jihočeském kraji a kraji Vysočina aktivně podílejí na rozvoji. Současná činnost se zaměřuje do preventivních a sociálních počinů

Účel spolku

Hlavním účelem spolku je obecně veřejně prospěšná aktivizační, sociální a vzdělávací činnost, spočívající v podpoře rozvoje iniciativ/ aktivit aktérů, přispívajících k obnově či rozvoji venkova, jeho tradic a všeho, co souvisí s rozvojem potenciálu a podporou území včetně rozvoje cestovního ruchu. Poslání spolku směřuje k trvale udržitelnému způsobu života na venkově společně s rozvojem spolupráce s obcemi, školami, firmami, nevládními organizacemi a komunitou.

 

Zásady spolku

Spolek se zasazuje o vyhledávání a postupné budování podpůrné sítě všech spolupracujících aktérů nebo zájmových skupin, kteří mají zájem spolupodílet se na tvorbě obrazu a rozvoji potenciálu dlouhodobě udržitelného regionu (Českomoravská vrchovina, Jihočeský kraj, kraj Vysočina).

Spolek se dále zabývá vzdělávací, sociální a osvětovou činností s podporou, propagací místních turistických a volnočasových aktivit s potenciálem do vzdělávacího přesahu. Všechny činnosti spolku směřují také k podpoře spolupráce místních/občanských aktivit, podnikatelských subjektů, státní správy a dalších aktérů, jejichž snahou je prohlubovat komunitní formu činnosti, co do rozvoje potenciálu.